PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady používania súborov cookies

Spoločnosť GreenWay Infrastructure s.r.o., so sídlom: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika, IČO: 47 728 086, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 136109/B (ďalej ako „Prevádzkovateľ“), si Vás ako prevádzkovateľ webových stránok, aplikácií a iných nástrojov (spoločne ďalej ako „Platforma“) dovoľuje informovať o používaní a zdieľaní informácií týkajúcich sa Vašej aktivity na Platforme prostredníctvom tzv. súborov cookies a ďalších im podobných technológií (napr. pixely, lokálne úložisko).

Súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré Platforma ukladá do koncového zariadenia užívateľa, t.j. počítača, notebooku, tabletu, smartfónu, resp. iného zariadenia s prístupom na internet (ďalej ako „Zariadenie“), pri jej návšteve, prezeraní a/alebo používaní (ďalej ako „Cookies“) s cieľom optimalizovať informácie na nej uvádzané či používateľskú skúsenosť a s tým spojenú spokojnosť. Cookies neumožňujú preskúmavanie a/alebo prehľadávanie Zariadenia ani čítanie v ňom uložených údajov. Ide o bežne používanú technológiu, slúžiacu napr. na zabezpečenie funkcionality Platformy vrátane bezpečnosti, zvýšenie užívateľskej spokojnosti a efektivity pripojenia a/alebo prehliadania, skvalitňovanie služieb, celkové zvýšenie atraktívnosti Prevádzkovateľa, jeho ponuky či Platformy, ktorá nie je pre Zariadenie hrozbou, zaberá minimálny pamäťový priestor a výpočtovú kapacitu Zariadenia a nespomaľuje návštevu Platformy.

Najčastejšie sa možno stretnúť s nasledovnými druhmi Cookies:

 • časové hľadisko
  • dočasné Cookies, ktoré sú v Zariadení uložené výlučne po dobu užívania Platformy, t.j. prechodne, a po zatvorení internetového prehliadača sa automaticky vymažú;
  • trvalé Cookies, ktoré zostávajú v Zariadení uložené aj po opustení Platformy, t.j. Cookies sú opätovne dostupné pri ďalšej návšteve a/alebo použití Platformy, a to do doby, kým vyprší ich platnosť, resp. ich užívateľ nevymaže;
 • účelové hľadisko
  • nevyhnutné Cookies, ktoré sú technického charakteru a zabezpečujú funkcionalitu Platformy (napr. riadna funkčnosť Platformy ako takej vrátane jednotlivých funkcií, správne zobrazenie obsahu Platformy, bezpečnosť prístupu, uloženie obsahu (napr. nákupného košíka), zapamätanie prihlásenia registrovaného užívateľa), pričom neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje, nakoľko ich účelom je výlučne prenos, resp. uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete a/alebo je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú užívateľ výslovne požaduje, z popísaných dôvodov nie je súhlas užívateľa s nevyhnutnými Cookies potrebný1;
  • štatistické Cookies, ktoré slúžia na zber súhrnných informácií (napr. návštevnosť, počet kliknutí, pohyb na Platforme, výkonnosť Platformy, užívateľská spokojnosť, preferencie, typ Zariadenia) a ktoré podliehajú predchádzajúcemu súhlasu užívateľa;
  • marketingové Cookies, ktoré prispievajú k tomu, že sa užívateľovi s ohľadom na jeho záujmy a/alebo preferencie zobrazuje čo najrelevantnejší obsah, nastavuje ponuka šitá na mieru a ktoré podliehajú predchádzajúcemu súhlasu užívateľa;
 • podľa zúčastnených strán
  • Cookies 1. strany ako Cookies samotného prevádzkovateľa webovej stránky, resp. aplikácie;
  • Cookies 3. strán ako Cookies vytvorené osobou odlišnou od prevádzkovateľa webovej stránky, resp. aplikácie, t.j. jeho obchodným partnerom, resp. poskytovateľom služieb.

Súhlas s používaním Cookies užívateľ udeľuje dobrovoľne a nepodmienene prostredníctvom tzv. Cookies lišty dostupnej na Platforme, ktorá zároveň uvádza zoznam Prevádzkovateľom aktuálne používaných Cookies a bližšie informácie o nich (napr. názov, druh, účel, spracúvané údaje a ich použitie, dátum udelenia súhlasu (história), doba platnosti súhlasu, zmena nastavenia udelenia súhlasu, tretie strany, právny základ, prenos do tretích krajín/medzinárodných organizácií).

Pre viac informácií ohľadom Cookies odporúčame navštíviť napr. Wikipédiu, All About Cookies, About Cookies2, nastavenie Vášho internetového prehliadača či návod na obsluhu Vášho Zariadenia

Osobné údaje

Prostredníctvom Cookies Prevádzkovateľ väčšinou nedokáže užívateľa presne identifikovať, t.j. údaje sú prevažne anonymné. Avšak za predpokladu, že by v rámci používania Cookies dochádzalo k spracúvaniu osobných údajov, právnym základom pre takéto spracúvanie Prevádzkovateľom je:

 • súhlas dotknutej osoby podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) v konsolidovanom znení (ďalej ako „Nariadenie“), resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“);
 • súhlas dotknutej osoby podľa ustanovenia čl. 49 ods. 1 písm. a) Nariadenia, resp. ustanovenia § 51 ods. 1 písm. a) Zákona v súvislosti s prenosom osobných údajov do tretej krajiny (napr. USA), pri ktorom neexistujú primerané záruky o ochrane osobných údajov porovnateľné s, resp. inak zaručené právom Európskej únie;

pričom v takom prípade spracúvanie osobných údajov prebieha v súlade s Nariadením, Zákonom a pravidlami ochrany osobných údajov zavedenými u Prevádzkovateľa dostupnými na webovej stránke greenway.sk v časti Ochrana súkromia (ďalej ako „Pravidlá ochrany osobných údajov“).

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom sú k dispozícii na adrese sídla Prevádzkovateľa, v Pravidlách ochrany osobných údajov, e-mailovej adrese [email protected] alebo telefonicky na čísle +421 910 650 835.

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady používania Cookies podliehajú zmenám (napr. z dôvodu vývoja technologických riešení, legislatívy, rozhodovacej činnosti dozorných orgánov a/alebo súdov). V prípade ich podstatných zmien budete o tejto skutočnosti náležitým spôsobom upovedomení (napr. oznámením na Platforme a/alebo e-mailom).

Tieto zásady používania Cookies sa uplatňujú odo dňa 01.07.2024.

PDF na siahnutie

1. Viď poslednú vetu ustanovenia § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o elektronických komunikáciách“). 2. Upozorňujeme, že tieto príkladom uvedené webové stránky nie sú prevádzkované Prevádzkovateľom a Prevádzkovateľ za ich obsah nezodpovedá.

x