PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÚČEL A ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, CHARAKTER POŽIADAVKY NA POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A DÔSLEDKY NEPOSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 • Údaje klienta v registračnom formulári, skrátenom formulári pre klienta, ktorý využíva službu jednorazového nabíjania, a údaje registrovaného zákazníka v jeho klientskom účte, vrátane údajov o ním využívanej službe (okrem údajov o vozidle/ách) sa požadujú a spracúvajú na účel plnenia zmluvy a na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti (budúceho) klienta. Údaje spracovávané na tento účel sa spracúvajú na základe zákona. Neposkytnutie týchto údajov (v rozsahu povinných údajov podľa formulára) spôsobuje, že spoločnosť GreenWay neuzavrie s klientom zmluvu. Neposkytnutie dobrovoľných údajov (ale stále relevantných pre uzavretie a plnenie zmluvy ako napr. dátum narodenia) nespôsobuje neuzavretie zmluvy.
 • Údaje o vozidle/ách klienta v registračnom formulári sa požadujú a spracúvajú na účel poskytovania podpory klientovi pri využívaní služby nabíjania (napr. v prípade problémov s nabíjaním) a na účel analýz oblasti elektromobility a služieb nabíjania, výsledkom ktorých sú výlučne súhrnné a zovšeobecnené údaje. Údaje spracúvané na tento účel sa spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby.
 • Údaje o využívaní služby nabíjania klientom sa získavajú z interných (najmä) automatizovaných systémov spoločnosti GreenWay a spracúvajú sa na účel analýz oblasti elektromobility a služieb nabíjania, výsledkom ktorých sú výlučne súhrnné a zovšeobecnené údaje. Údaje spracúvané na tento účel sa spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby.
 • Kontaktné údaje klienta uvedené v registračnom formulári a skrátenom formulári pre klienta, ktorý využíva službu jednorazového nabíjania sa spracúvajú aj na účel marketingovej komunikácie zo strany spoločnosti. Údaje spracúvané na tento účel sa spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby.

Tieto pravidlá sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov vo všetkých typoch aplikácií používaných klientami GreenWay (webových aplikácií ako aj mobilných aplikácií).

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV: Príjemcom osobných údajov dotknutých osôb majú byť subjekty v pôsobnosti sprostredkovateľa spoločnosti GreenWay, t. j. subjekty, ktoré budú spracovávať osobné údaje v mene spoločnosti GreenWay.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Spoločnosť GreenWay bude uchovávať osobné údaje dotknutých strán po dobu trvania ich zmluvy so spoločnosťou GreenWay. Údaje spracovávané na účel analýz bude spoločnosť GreenWay uchovávať aj po dobu piatich rokov od zániku zmluvy klienta so spoločnosťou GreenWay. Účinky odvolania súhlasu klienta nie sú týmto dotknuté. Ustanovenia osobitných zákonov, ktoré stanovujú lehoty na uchovávanie údajov a dokumentácie, zostávajú týmto nedotknuté.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY: Dotknutá osoba má právo:

 • právo požadovať od spoločnosti GreenWay prístup k jej osobným údajom podľa § 21 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“),
 • právo na opravu svojich osobných údajov podľa § 22 Zákona,
 • právo na vymazanie svojich osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov podľa § 24 Zákona,
 • právo na prenosnosť svojich osobných údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov podľa § 27 Zákona,
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas udelený na spracovanie svojich osobných údajov podľa § 14 Zákona,
 • právo podať návrh na začatie konania ochranu osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 100 Zákona.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba aj podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

EXISTENCIA AUTOMATIZOVANÉHO INDIVIDUÁLNEHO ROZHODOVANIA VRÁTANE PROFILOVANIA: Osobné údaje v registračnom formulári spoločnosti GreenWay sa spracúvajú automaticky s výsledkom, že registrácia je ukončená a spoločnosť GreenWay potvrdí automaticky uzavretie zmluvy každému záujemcovi, ktorý vyplní všetky povinné položky registračného formulára. Iné automatizované spracovanie údajov s právnymi účinkami spoločnosť GreenWay neuskutočňuje.

6. novembra 2019

PREVÁDZKOVATEĽ: GreenWay Infrastructure s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovensko
[email protected] | +421 2 330 56 236 | https://greenway.sk
IČO: 47 728 086 | DIČ: 2024088363
DPH DIČ: SK2024088363
Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III
oddiel: Sro, vložka č. 136109/B

KONTAKTNÉ ÚDAJE: GreenWay Infrastructure s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovensko
[email protected] | +421 2 330 56 236 | https://greenway.sk
IČO: 47 728 086 | DIČ: 2024088363
DPH DIČ: SK2024088363
Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III
oddiel: Sro, vložka č. 136109/B

x