Vyhrajte vermikompostér

21.04.2023

Ahojte veľkí aj malí pomocníci, Greeny si pre vás opäť prichystal súťaž!
Pretože vieme, že vy všetci máte radi našu planétu a robíte maximum pre jej ochranu, chceme vám dať príležitosť vyhrať skvelú cenu na počesť Dňa Zeme.  

 Zapojte sa s nami do súťaže! 

Napíšte nám do komentára pod príspevkom na Facebooku,
aký druh dážďoviek sa používa do interiérových kompostérov. 

  

Premeňte odpad na niečo užitočné! Kompostovanie za pomoci dážďoviek sa považuje za najefektívnejšiu recykláciu na svete. Prečo? V mieste vzniku bioodpadov nedochádza k vytváraniu odpadu, ale k jeho premene na superhnojivo. To všetko vo vašej domácnosti, škole alebo škôlke.  

 Nenechajte si ujsť túto príležitosť a vyhrajte interiérový kompostér s dážďovkami. Greeny vám drží palce a teší sa na vaše príspevky! 

 Výhercu vyžrebujeme o týždeň. 

 PS: Určite sa nebojte byť kreatívni a podeľte sa s nami o vaše tipy a triky na zlepšenie kompostovania.  

  

Štatút súťaže o vermikompostér s Greenym 

 Tento štatút súťaže o detské knižky (ďalej len „Štatút“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže. 

 I. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže 

 1. Vyhlasovateľ a organizátorom súťaže „Súťaž o vermikompostér“ je spoločnosť GreenWay Infrastracture, s.r.o, Šustekova 49, 851 04 Bratislava, IČO: 47 728 086, zapísaná Obchodnom registri Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 136109/B (ďalej len „GreenWay Infrastracture“ a/alebo „Vyhlasovateľ“ a/alebo „Organizátor“). 

2. Tento štatút stanovuje pravidlá súťaže, všeobecné podmienky pre účasť v súťaži, práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá pre určenie víťazov súťaže.  

3. Cieľom súťaže je zvýšiť povedomie o GreenWay Infrastracture, o ekológií a životnom prostredí. 

4. Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky. 

5. Súťaž nie je žiadnym spôsobom podporovaná alebo spravovaná spoločnosťou Facebook a nie je s ňou ani žiadnym iný spôsobom spojená. Spoločnosť Facebook nemá žiadne záväzky voči účastníkom súťaže. 

 II. Trvanie súťaže 

 Termín súťaže je stanovený na obdobie od 22.04.2023 11:00 do 02.05.2023. Žrebovanie výhercov sa uskutoční 02.05.2023. 

 III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 

 Zúčastniť súťaže sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“), ktorá komentovala súťažný príspevok na sociálnej sieti ,,Facebook“ v termíne konania súťaže. Všetci, ktorí splnia tieto podmienky budú automaticky zaradení do losovania. Losovať sa bude jeden výherca. 

 IV. Pravidlá súťaže 

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby uvedené v čl. III. tohto štatútu. 

2. Účasťou v súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu. 

3. Do súťaže o výhernú cenu bude zaradená každá fyzická osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa čl. II tohto štatútu splní všetky podmienky účasti v súťaži uvedené v tomto štatúte. 

 V. Výhra v súťaži  

1. Jeden výherca v súťaži získa Vermikompostér Economy Komplet. 

2. Vyhrať môže ktokoľvek, kto splní podmienky súťaže a je podľa článku III. oprávnený zúčastniť sa súťaže. 

 VI. Oznámenie o výhre 

1. Meno výhercu zverejní vyhlasovateľ oznámením na sociálnej sieti ,,Facebook“ pod súťažným príspevkom. 

2. Taktiež sa výherca bude kontaktovať písomne (prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook), na ktorú je povinný reagovať v lehote 48 hodín. V prípade, že vyžrebovaný výherca nebude na výhru reagovať do 48 hodín, alebo výhru odmietne, organizátor si vyhradzuje právo vykonať nové losovanie s účelom postúpenia výhry ďalšiemu výhercovi. 

 VII. Odovzdanie výhry 

 1. Vyžrebovaný výherca je povinný poskytnúť organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercu súťaže súhlas so spracovaním ich osobných údajov v rozsahu meno, email, telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia, ako aj odovzdania a doručenia výhry. 

2. Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Údaje výhercu budú organizátorom spracúvané najviac po dobu 1 roka odo dňa ich poskytnutia. 

3. Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje vyžrebovaný výherca organizátorovi súhlas na spracovanie týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko (resp. FB meno) na sociálnej sieti Facebook a na webe organizátora súťaže. 

 VIII. Strata nároku na výhru 

  V prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na výhru. 

  IX. Dôležité podmienky súťaže 

 1. Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť. 

2. Vyhlasovateľ súťaže si zároveň vyhradzuje právo posúdiť regulárnosť účasti jednotlivých účastníkov súťaže, ako aj právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže v prípade, ak vznikne podozrenie z akéhokoľvek manipulovania alebo ovplyvňovania výsledkov súťaže. 

3. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. 

4. Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy. 

5. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené. 

6. Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre. 

7. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora súťaže, osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby, podieľajúce sa na tejto súťaži vrátene ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. Prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, nemôže dostať výhru, ktorá prepadne v prospech usporiadateľa súťaže. 

 X. Súhlas so zverejnením osobných údajov 

 Informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na https://greenway.sk/ 

 Na účely zabezpečenia priebehu súťaže a určenia výhercov, je oprávneným záujmom Vyhlasovateľa spracúvať̌ osobné údaje Účastníkov súťaže v rozsahu meno, priezvisko, adresa, kontaktné telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré je potrebné uviesť̌ vo vyjadrení výhercu v lehote 2 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o výhre v súťaží. 

 XI. Záverečné ustanovenia 

 1. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže svoj súhlas s pravidlami tejto súťaže uvedenými v tomto štatúte. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s týmto štatútom. 

2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení. 

3. Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k tomuto štatútu alebo formou zverejnenia nového znenia štatútu, ktorý v plnom rozsahu nahradí staré znenie štatútu. 

4. Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 4 ods. ž zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je hazardnou hrou. 

5. Súťaž ani tento štatút nie sú verejných návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ani verejným prísľubom v zmysle § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

6. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu štatutárnym zástupcom Vyhlasovateľa súťaže. 

 

V Bratislave, dňa 21.4.2023 
GreenWay Infrastracture, s.r.o. 

 

Vstúpte s nami do sveta GreenWay!

Radi by sme Vám posielali špeciálne ponuky, zľavové kupóny a najnovšie informácie o GreenWay prostredníctvom emailu. GreenWay vždy zaobchádza s vašimi osobnými údajmi opatrne a nepredáva ich iným spoločnostiam na marketingové účely. Dajte nám prosím vedieť, ak chcete, aby sme Vás kontaktovali alebo nie, výberom tejto možnosti.

Prihlasiť sa na odber najnovších informácií
x