Súťaž: Ako môžete s kamarátmi pomáhať našej planéte?

05.10.2022

Školský rok je v plnom prúde. Iste ste sa tešili na kamarátov v škole. Príroda okolo nás je krásna a farebná. S kamarátmi máme nielen viac nápadov ale zároveň vieme pomáhať prírode tak ako by sme to len sami nedokázali.

Dajte nám vedieť, čo viete urobiť pre prírodu spoločne.

Zapojte sa do našej súťaže!

Ako na to?

  1. Napíšte nám do komentára pod príspevkom na Facebooku alebo Instagrame, ako v jeseni viete s kamarátmi pomôcť prírode pripraviť sa na zimu, alebo ako s viete o prírode niečo nové naučiť.

  2. Zároveň dajte Like na alebo Follow na stránke GreenWay. Veľmi jednoducho sa tak dozviete o ďalších aktivitách s Greenym.

10 výhercov z Facebooku a 10 výhercov z Instagramu obdaríme pekným vakom do školy alebo na krúžok.

V GreenWay pre vás máme pár tipov, ako pomôcť našej planéte aj s najmenšími v škole, či škôlke.


Zasadte si niečo spoločne 🌱

Jar je tradičným obdobím, kedy väčšina záhradkárov zasadí úrodu. Avšak školský rok nám začína na jeseň, čo v takom prípade? Pokojne s deťmi môžete zasiať bylinky, cherry paradajky, žeruchu a začať pestovať. Takto sa priučia, ako to vo svete rastlín vyzerá. Uložiť malé semienka do hliny a sledovať, ako z nich pri pravidelnej starostlivosti vyrastie rastlinka. Je to magické a pre deti poučné. Cherry rajčiny, ktoré si vypestujú môžu napríklad zjesť na desiatu. Jednoduchá a lacná alternatíva, ako začať vychovávať malých pestovateľov. 🙌

Vyrobte si búdku pre vtáčiky 🕊️

V zime je pre vtákov hľadanie potravy komplikované. Preto je skvelá alternatíva a pomoc drevená búdka, vďaka ktorej vás vtáčiky budú radi navštevovať. Deti sa tak priučia viac o tom, ako sa starať o zvieratká, ako ich kŕmiť. Návody na výrobu búdky nájdete jednoducho aj na internete. 

Ale ak vám príde výroba búdky komplikovaná, kŕmitko pre vtáčiky môžete s deťmi vyrobiť aj z PET fliaš, z tetrapaku, z recyklovaných materiálov. ♻️

Napríklad: deti môžu priniesť staré tanieriky, šálky a ďalšie riady, ktoré je možné spojiť pomocou tavnej pištole alebo drôtu. Ďalej môžu poslúžiť aj plechovky. Všelijaké prázdne obaly od plastových nádob, cez sklenené fľaše alebo iné nádoby. 

Upratovanie 🗑️

Najjednoduchší spôsob je triedenie a upratovanie odpadu. Vezmite deti na prechádzku a vymyslite im hru, vďaka ktorej ich to bude baviť oveľa viac. Rozdeľte ich do skupín podľa farieb a nechajte ich hľadať odpadky, tie ktoré patria práve k farbe ich tímu, nech vyhodia aj do správneho koša. Takto sa šikovne zorientujú v triedení do správnych odpadkových nádob. 

Je veľa tipov, ako môžeme pomáhať našej planéte. Budeme veľmi radi, keď sa s nami podelíte o to, ako spoločne s deťmi trávite ekologický čas vy. Našepkávanie je povolené, Greeny sa určite poteší.

Greeny oktober 2022

Štatút súťaže:

Tento štatút súťaže „Súťaž o taštičky pre detičky“ (ďalej len „Štatút“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže.

I. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

1. Vyhlasovateľ a organizátorom súťaže „Súťaž o taštičky pre detičky“ je spoločnosť GreenWay Infrastracture, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47 728 086, zapísaná Obchodnom registri Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 136109/B (ďalej len „GreenWay Infrastracture“ a/alebo „Vyhlasovateľ“ a/alebo „Organizátor“).

2. Tento štatút stanovuje pravidlá súťaže, všeobecné podmienky pre účasť v súťaži, práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá pre určenie víťazov súťaže.

3. Cieľom súťaže je zvýšiť povedomie o GreenWay Infrastracture, o ekológií a životnom prostredí.

4. Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.

5. Súťaž nie je žiadnym spôsobom podporovaná alebo spravovaná spoločnosťou Facebook a nie je s ňou ani žiadnym iný spôsobom spojená. Spoločnosť Facebook nemá žiadne záväzky voči účastníkom súťaže.

II. Trvanie súťaže

Termín súťaže je stanovený na obdobie od 20.10.2022 11:00 do 3.11.2022 23:59. Žrebovanie výhercov sa uskutoční 04.11.2022 o 12:00.

III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Zúčastniť súťaže sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“), ktorá komentovala súťažný príspevok na sociálnej sieti ,,Facebook“ alebo „Instagram“ v termíne konania súťaže a označí „Sledovať“ stránku GreenWay Infrastructure na sociálnej sieti ,,Facebook“ alebo „Instagram“ . Všetci, ktorí splnia tieto podmienky budú automaticky zaradení do losovania. Losovať sa budú dvaja výhercovia.

IV. Pravidlá súťaže

1. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby uvedené v čl. III. tohto štatútu.

2. Účasťou v súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu.

3. Do súťaže o výhernú cenu bude zaradená každá fyzická osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa čl. II tohto štatútu splní všetky podmienky účasti v súťaži uvedené v tomto štatúte.

V. Výhra v súťaži

1. 20 výhercov v súťaži získa detský bavlnený vak s vizuálom maskota Greeny.

2. Vyhrať môže ktokoľvek, kto splní podmienky súťaže a je podľa článku III. oprávnený zúčastniť sa súťaže.

VI. Oznámenie o výhre

1. Mená 20 výhercov zverejní vyhlasovateľ oznámením na sociálnej sieti ,,Facebook“ a „Instagram“ pod súťažným príspevkom.

2. Taktiež sa výhercovia budú kontaktovať písomne (prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook), na ktorú sú povinní reagovať v lehote 48 hodín. V prípade, že dvaja vyžrebovaní výhercovia nebudú na výhru reagovať do 48 hodín, alebo výhru odmietnu, organizátor si vyhradzuje právo vykonať nové losovanie s účelom postúpenia výhry ďalším dvom výhercom.

VII. Odovzdanie výhry

1. Vyžrebovaní výherci sú povinní poskytnúť organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercov požadovať od výhercov súťaže súhlas so spracovaním ich osobných údajov v rozsahu meno, email, telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia, ako aj odovzdania a doručenia výhry.

2. Poskytnutie týchto údajov výhercov je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercov, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Údaje výhercov budú organizátorom spracúvané najviac po dobu 1 roka odo dňa ich poskytnutia.

3. Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľujú dvaja vyžrebovaní výhercovia organizátorovi súhlas na spracovanie týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko (resp. FB meno) na sociálnej sieti Facebook a na webe organizátora súťaže.

VIII. Strata nároku na výhru

V prípade, že výhercovia nesplnia podmienky uvedené v tomto štatúte, strácajú nárok na výhru.

IX. Dôležité podmienky súťaže

1. Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.

2. Vyhlasovateľ súťaže si zároveň vyhradzuje právo posúdiť regulárnosť účasti jednotlivých účastníkov súťaže, ako aj právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže v prípade, ak vznikne podozrenie z akéhokoľvek manipulovania alebo ovplyvňovania výsledkov súťaže.

3. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.

4. Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.

5. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené.

6. Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre.

7. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora súťaže, osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby, podieľajúce sa na tejto súťaži vrátene ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. Prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, nemôže dostať výhru, ktorá prepadne v prospech usporiadateľa súťaže.

X. Súhlas so zverejnením osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na https://greenway.sk/

Na účely zabezpečenia priebehu súťaže a určenia výhercov, je oprávneným záujmom Vyhlasovateľa spracúvať̌ osobné údaje Účastníkov súťaže v rozsahu meno, priezvisko, adresa, kontaktné telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré je potrebné uviesť̌ vo vyjadrení výhercu v lehote 2 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o výhre v súťaží.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže svoj súhlas s pravidlami tejto súťaže uvedenými v tomto štatúte. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s týmto štatútom.

2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení.

3. Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k tomuto štatútu alebo formou zverejnenia nového znenia štatútu, ktorý v plnom rozsahu nahradí staré znenie štatútu.

4. Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 4 ods. ž zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je hazardnou hrou.

5. Súťaž ani tento štatút nie sú verejných návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ani verejným prísľubom v zmysle § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

6. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu štatutárnym zástupcom Vyhlasovateľa súťaže.

V Bratislave, dňa 18.10.2022

GreenWay Infrastracture, s.r.o.


Vstúpte s nami do sveta GreenWay!

Radi by sme Vám posielali špeciálne ponuky, zľavové kupóny a najnovšie informácie o GreenWay prostredníctvom emailu. GreenWay vždy zaobchádza s vašimi osobnými údajmi opatrne a nepredáva ich iným spoločnostiam na marketingové účely. Dajte nám prosím vedieť, ak chcete, aby sme Vás kontaktovali alebo nie, výberom tejto možnosti.

Prihlasiť sa na odber najnovších informácií
x